سوئیس
مدیر: رشتی زاده (تاجر رشتی)


Port francs de geneve Rte du Grand-Lancy 6a CP 1535 Genève 26 CH-1211
سوئیس

تلفن ثابت:

+33 6 1001 1234

تلفن همراه:

+33 6 1001 1234

نمابر:

(Rashtizadeh (Tajerrashti

Manager:Switzerland

+33 6 1001 1234

Tel:

+33 6 1001 1234

Mobile:

Fax:

بازگشت